Naar de hoofdinhoud

Wat kost een verblijf in PVT Salto?

De kostprijs van een verblijf in PVT Salto is opgebouwd uit verschillende elementen. We lichten deze verschillende elementen hieronder kort toe.
Daarnaast is de kostprijs ook individueel verschillend, gezien sommige kosten afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie: bijvoorbeeld van uw inkomen en van het aantal personen dat u ten laste hebt.
De individuele kostprijs wordt vastgelegd in de verblijfsovereenkomst die bij de start van een opname ondertekend wordt.
Wanneer, na contact met het Woonzorgloket, PVT Salto een mogelijke woonvorm voor u blijkt te zijn, kan er via de dienst boekhouding van OPZ Geel een berekening gemaakt worden van de individuele kostprijs. De medewerker van het Woonzorgloket bezorgt u in dat geval de nodige informatie.

De zorg- en verblijfskosten

Deze kosten bestaande uit de zorgkosten en uw woon- en leefkosten zijn door de overheid vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2018.

Zorgkosten

Voor zover u in orde bent met uw ziekteverzekering, neemt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de zorgkosten ten laste.
Deze tegemoetkoming dekt onder meer:

  1. De begeleiding en verzorging door alle begeleiders werkzaam in PVT Salto (begeleiders van de woongroepen, sociale dienst, verantwoordelijke dagbesteding, psycholoog, teamcoördinator…).
  2. De geneeskundige verstrekkingen verleend door de coördinerende en behandelende psychiater.
  3. Kinesitherapieverstrekkingen en de logopedieverstrekkingen verleend door zorgverstrekkers die daarvoor bevoegd zijn, met uitzondering van de kinesitherapieverstrekkingen die niet in de psychiatrische behandeling kaderen en die door een behandelende arts, andere dan de coördinerend en behandelend psychiater, worden voorgeschreven.

Woon- en leefkosten

De woon- en leefkosten zijn ten laste van u. Het Agentschap Zorg en Gezondheid bepaalt het bedrag van deze woon- en leefkosten (per opnamedag), dat op regelmatige basis aangepast wordt. Deze kosten omvatten volgende onderdelen: infrastructuur, voeding, onderhoud, energie, onthaal, bed- en badlinnen en het onderhoud hiervan en administratie. Om de betaalbaarheid voor de bewoners te garanderen, neemt het Agentschap Zorg en Gezondheid een bijkomend deel van deze woon- en leefkosten voor haar rekening, rekening houdende met uw individuele profiel en de beschikbare informatie over uw verzekeringsstatus en inkomen.

Kosten die hier niet in opgenomen zijn en waar u zelf ook voor moet instaan zijn: de aankoop, het onderhoud en de herstelling van kleding, schoenen, bril en prothesen, een forfait per dag voor medicatie (zie hieronder), de kosten voor verzekeringen (zie hieronder), vervoer (zie hieronder), de eventuele vergoeding van de bewindvoerder, consultaties bij de huisarts, kapper, pedicure en andere persoonlijke uitgaven, zoals rookgerief, extra voedingswaren naar eigen voorkeur buiten het aanbod vanuit het PVT, deelname aan activiteiten buiten het PVT/vakanties …

Medicatiekosten

Het PVT verstrekt uw medicatie (met uitzondering van de producten waarvoor de mutualiteit geen terugbetaling voorziet). U betaalt hiervoor zelf € 1,2 per dag.

Verzekeringen

U betaalt € 0,02 per dag voor een collectieve verzekering tegen lichamelijke ongevallen en eveneens € 0,02 per dag voor een collectieve Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering.

Vervoer

In principe staat u zelf in voor uw vervoerskosten. De begeleiders van het PVT engageren zich om samen met u op zoek te gaan naar de goedkoopste vervoermogelijkheid voor het traject dat u wilt afleggen. Vanuit de vervoerdienst van OPZ Geel worden dagelijks regelmatig ritten voorzien van en naar het Algemeen Ziekenhuis Geel. U kunt hier als bewoner van PVT Salto gratis gebruik van maken.

Persoonlijke was

U kunt gratis gebruik maken van de gemeenschappelijke wasmachines, droogkasten en strijkijzer in PVT Salto. Wasmiddel en eventueel wasverzachter moet u zelf bekostigen.

Verlofdagen

Er worden vanuit de overheid 48 verlofdagen per jaar voorzien (4 per begonnen kalendermaand). Voor deze verlofdagen wordt een klein bedrag (vastgelegd door de overheid) in mindering gebracht in de dagprijs.

Betaling

PVT Salto maakt maandelijks een factuur op. De facturen worden elke maand verstuurd rond de 20ste dag van de maand. Bij elke factuur zit een overschrijvingsformulier. U moet het vermelde bedrag betalen binnen de 30 dagen na de verzendingsdatum die op de factuur staat.

Vragen?

Hebt u vragen over uw factuur, dan kunt u terecht bij de sociale dienst van PVT Salto via het nummer 0499 51 31 59.