Naar de hoofdinhoud

Netwerk GGZ Kempen

In Netwerk GGZ Kempen bundelen GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren de krachten om gemeenschapsgerichte zorg te bieden aan volwassenen (18-65j) met een psychische kwetsbaarheid in het arrondissement Turnhout. De netwerkpartners werken samen aan de uitbouw van zorgnetwerken en zorgcircuits in de regio via vijf functies.
PVT Salto maakt deel uit van Functie 5 (specifieke woonvormen) van dit netwerk waar we samen met de andere partners streven naar een zo ‘passend’ mogelijk woonzorgaanbod voor deze doelgroep binnen onze regio. ‘Passend’ wil hier zowel zeggen ‘beantwoordend aan de zorgvragen van de doelgroep’ als ‘aansluitend bij en afgestemd op het ruimere zorgaanbod binnen de andere netwerkfuncties’. Hiertoe werd er samen met de andere partners van functie 5 volgende visietekst ontwikkeld, die het samen werken aan een betere woonzorg in onze regio richting geeft.

Visie op wonen binnen het Netwerk GGZ Kempen:

Recht op menswaardig wonen

De Vlaamse Wooncode gaat uit van het recht op menswaardig wonen voor iedere burger. Woonzorg Kempen streeft ernaar om dit recht ook te garanderen voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in de eerste plaats door hen huisvesting en begeleiding aan te bieden. Deze begeleiding is erop gericht ‘herstel’ bij bewoners te ondersteunen en bij te dragen aan de kwaliteit van leven en de tevredenheid van de bewoner. Op deze manier ondersteunen wij onze bewoners in het benutten van hun mogelijkheden om inhoud te geven aan hun leven.

Woonondersteuning ‘op maat’

We vinden het belangrijk dat mensen op hun eigen manier kunnen wonen, een dagbesteding vinden die bij hen past en relaties aangaan die voor hen belangrijk zijn. Daarom bieden wij keuzemogelijkheden in vormen van huisvesting en ondersteuning. Daarbij staat voorop dat wij aansluiten bij de wensen en behoeften van iedere individuele bewoner. We proberen creatief te zoeken naar de meest passende ondersteuningsmogelijkheden binnen de bestaande wettelijke kaders en werken hiervoor nauw samen met mogelijke partners.
Door het principe van ‘stepped care’ te hanteren, kiezen we voor de minst ingrijpende vorm van zorg. We gaan samen met de bewoners op zoek naar hun eigen krachten. Op die manier willen we hen uitnodigen om hun leven zoveel mogelijk zelf in handen te nemen. Tijdens dit proces hebben we veel respect voor ieders individuele draagkracht.

Samen op weg naar herstel

Zowel op persoonlijk als op sociaal vlak speelt het begrip ‘herstel’ een belangrijke rol in de woonondersteuning die we bieden. In deze context betekent ‘herstel’ niet hetzelfde als ‘genezen’. Met ‘herstel’ bedoelen we ‘het leren omgaan met een psychische kwetsbaarheid’ en deze een plaats geven in het leven om dit zo zinvol mogelijk op te bouwen. Daarnaast wilt ‘herstel’ ook zeggen dat men (opnieuw) rollen opneemt en kan participeren aan de samenleving.
Tijdens hun herstelproces kunnen bewoners ondersteund worden door anderen (vrienden, familie, hulpverleners, begeleiders, ervaringsdeskundigen…). Mits een akkoord van de bewoner werken we actief samen met zijn familie en ruimere netwerk.
We laten de regie zoveel mogelijk bij de bewoner en gaan samen met hem op zoek naar mogelijkheden. Uiteindelijk maken de bewoners eigen keuzes en zoeken ze hun eigen weg. We vinden het belangrijk dat ze kansen krijgen om hun herstelproces aan te gaan en dat ze hierbij de nodige ondersteuning krijgen. Daarnaast worden bewoners ook uitgenodigd om mee na te denken over en vorm te geven aan de woonzorg binnen de verschillende organisaties en het Netwerk GGZ Kempen.

Door samenwerking en afstemming groeien naar een sterkere woonzorg in de regio

Vanuit functie 5 van het Netwerk GGZ Kempen willen we samen blijven zoeken naar hoe we de woonzorg voor personen met een psychische kwetsbaarheid in onze regio nog kunnen versterken. Hiaten in het aanbod worden gesignaleerd, besproken en er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Via samenwerking en afstemming willen we groeien naar een samenhangend geheel van woonondersteuning waarbinnen nog meer gedifferentieerde woonvormen en flexibelere trajecten mogelijk worden. Thema’s waar we zelf minder invloed op hebben maar die het recht op menswaardig wonen voor deze doelgroep belemmeren, kaarten we aan en stellen we bespreekbaar via geschikte kanalen. We willen ook extra aandacht besteden aan continuïteit in de ondersteuning bij overgangen in het traject van de bewoner. Via de installatie van een woonzorgloket zetten we in op transparantie en een vlotte toegankelijkheid van het woonaanbod.
Om al deze opdrachten te kunnen realiseren, werken we samen met partners uit welzijn, (geestelijke) gezondheidszorg, arbeid, vrije tijd... uit de regio.