Naar de hoofdinhoud

Visie

In PVT Salto willen we voor elke bewoner een woonomgeving creëren en een begeleidingsrelatie opbouwen die het individuele herstelproces van de bewoner ondersteunen. We beogen hierbij zowel het persoonlijk herstel als het sociaal herstel van bewoners. We gaan daarbij uit van een integrale benadering van de persoon waarbij alle levensdomeinen aan bod (kunnen) komen.

  • We willen dat het PVT voor bewoners een plek kan zijn waar ze zichzelf kunnen zijn en 'thuis' kunnen komen. We willen elke bewoner de tijd en de ruimte geven om de vaak vele moeilijke ervaringen en het verlies uit het verleden te verwerken en zich opnieuw te oriënteren op het heden en de toekomst, waarin de kwetsbaarheid een plaats krijgt.
  • Er wordt terug een normaal levensritme geboden, waarin behandeling en medicatie niet langer op de voorgrond staan. In plaats daarvan gaat de aandacht naar activiteiten in verband met wonen, werken en vrije tijd. Opnieuw huishoudelijke taken opnemen, op zoek gaan naar een zinvolle daginvulling die aansluit bij de mogelijkheden en interesses van de bewoner, een aangename invulling geven aan zijn vrije tijd, vaardigheden opnieuw leren en ouderhouden, interesses (her)ontdekken... komen nu aan bod.
  • We ondersteunen de bewoner om de regie over het eigen leven te hervinden en het opnieuw inhoud en richting te geven. Het realiseren van wensen en doelen met betrekking tot kwaliteit van leven en welbevinden vormt hierbij de rode draad: wat is belangrijk voor iedere bewoner afzonderlijk om een goed leven te leiden dat voor hem/haar betekenisvol is en voldoening biedt.
  • Krachten en talenten van bewoners worden in beeld gebracht en we proberen kansen te scheppen om deze aan te spreken, te versterken en verder te laten groeien. We gaan samen met de bewoner op zoek naar mogelijkheden die hem/haar weer 'zin' doen ervaren in het leven. Op deze manier kan de bewoner (weer) een positief zelfbeeld opbouwen en op een hoopvolle manier in het leven staan. We respecteren hierbij steeds het tempo en de draagkracht van de bewoner.
  • Door het leren omgaan met de eigen kwetsbaarheid en het versterken van de eigen krachten kunnen bewoners groeien naar een zo zelfstandig mogelijke manier van leven. Voor een aantal bewoners betekent dit dat het wonen in PVT Salto een tussenstap is naar een andere (meer zelfstandige) vorm van wonen. Wanneer dit vanuit de zorgvraag van de bewoner verantwoord kan worden, is ook een langdurig verblijf mogelijk. Wanneer bewoners niet langer nood hebben aan continue beschikbare ondersteuning of andere zorgnoden dan de psychiatrische kwetsbaarheid meer op de voorgrond (komen te) staan, wordt in overleg met de bewoner actief gezocht naar een andere woonmogelijkheid.
  • We streven ernaar dat bewoners een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden, waarbij zij dezelfde rechten, plichten en aanzien hebben als medeburgers. Essentieel in de begeleiding is het opnieuw geven van verantwoordelijkheid. Het maken van eigen keuzes en het nemen van beslissingen wordt gestimuleerd, met de daarbij horende verantwoordelijkheid voor de gevolgen van die keuze.
  • We ondersteunen bewoners om sociale rollen (weer) op te nemen en kwaliteitsvolle relaties met familie, vrienden, medebewoners... (terug) op te bouwen en/of te onderhouden. We stimuleren bewoners om zelf ook actief mee vorm te geven en bij te dragen aan de woonomgeving en het (gemeenschappelijke) leven in het PVT door bv. een huishoudelijk taak op te nemen, een afvaardiging van bewoners in het beheerscomité, mee organiseren van activiteiten, zelf zorg op te nemen naar medebewoners...
  • Afgestemd op hun eigen wensen en draagkracht ondersteunen we bewoners om ook buiten het PVT maximaal te kunnen participeren in de samenleving, een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap (bv. via vrijwilligerswerk) en sociale netwerken uit te bouwen.